ארכיון

תשלום פרמיה

דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם במסגרת חוזה הביטוח שכרת עם המבטח. חוזה הביטוח והכיסוי הביטוחי תקפים כל עוד משולמות הפרמיות,

קרא עוד ←

תשישות נפש

פגיעה משמעותית בפעילותו הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך וקצר וחוסר התמצאות

קרא עוד ←

תקופת המתנה

תקופה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח (ולאחר תום תקופת האכשרה) ובסיומה זכאי המבוטח לקבלת תגמולי הביטוח. משך תקופת ההמתנה מפורט

קרא עוד ←

תקופת הביטוח

התקופה שבה תקפה הפוליסה ונותנת כיסוי ביטוחי על פיה. זוהי התקופה שהמבוטח שילם – או הסכים לשלם – פרמיה בעבורה.

קרא עוד ←

תקופת אכשרה

תקופה רצופה המתחילה במועד תחילת הביטוח של המבוטח ומסתיימת בתום התקופה הנקובה בכל פרק בפוליסה. המבטח לא יהיה מחויב בתגמולי

קרא עוד ←

תעריף יסוד

שיעור הפרמיה המופיע בספר התעריפים ואשר לגביו ניתנות הנחות או מתווספות בו תוספות – על פי המקרה.

קרא עוד ←

תנאים כלליים

חלק הפוליסה הכולל את התנאים החלים על כל הפוליסות מסוג מסויים וקובעים בין היתר את היקף הכיסוי הביטוחי, תנאיו, חריגים

קרא עוד ←

תוספת חיתומית

תוספת פרמיה הנגבית מהמבוטח בגין מצב בריאות לקוי, בגין מקצוע או תחביב מסוכנים מהרגיל וכדומה.

קרא עוד ←

תגמולי ביטוח

סכום הכסף שיש לשלם על פי חוזה ביטוח, בקרות מקרה הביטוח, על פי תנאי הפוליסה. תגמולי הביטוח אפשר שיהיו מלאים

קרא עוד ←

תביעה

דרישה לתשלום נזק או אובדן על פי תנאי פוליסה לביטוח. התביעה יכולה להיות מוגשת על ידי המבוטח, במסגרת הסיכונים המכוסים,

קרא עוד ←

תאונת עבודה

תאונה שאירעה תוך כדי ועקב העבודה גם אם היא אירעה בדרך מהבית לעבודה או מהעבודה לבית או בזמן הפסקה בעבודה.

קרא עוד ←

שמאי

המומחה המקצועי האמור לבדוק את נסיבות הנזק, גובה הנזק והאם חברת הביטוח אחראית בהתאם לתנאי הפוליסה לשלם עבור הנזק.

קרא עוד ←

שיפוי

סכום ביטוח שמטרתו היא השבת מצב המבוטח למצב בו היה לפני קרות מקרה הביטוח. סכום השיפוי יהיה בגובה הנזק ולא

קרא עוד ←

שחרור מפרמיות

ביטוח נוסף המשחרר את המבוטח מתשלום הפרמיות בגין פוליסת ביטוח החיים, במקרה של אובדן כושר עבודה מלא או חלקי.

קרא עוד ←

שב"ן

שירותי בריאות נוספים – שמם הרישמי של הביטוחים המשלימים של קופות החולים

קרא עוד ←

רשימת הפוליסה

חלק הפוליסה הכולל את הפרטים האישיים של המבוטח כמו: שם, כתובת, מספר פוליסה, סוג העסק, סכומי ביטוח ותנאים ספציפיים לפוליסה

קרא עוד ←

ריסק זמני

האפשרות לשמור על הכיסויים הביטוחיים, לתקופה קצובה מראש, בפרמיה מינימלית המכסה את עלות הכיסויים בלבד, ללא עלויות החיסכון.

קרא עוד ←

קרן פנסיה

קופת גמל לקצבה שמטרתה לשלם פנסיה לזיקנה, שארים ונכות. קרן הפנסיה נועדה לשלם לעובד שפרש מעבודתו, או לשאיריו תשלומים תקופתיים,

קרא עוד ←

קופת גמל לעצמאים

תכניות הגמל לעצמאיים מבוססות על הפקדות כספים של בעל חשבון בלבד. עצמאי רשאי לקבוע את גובה פקדונותיו ולשנותם מפעם לפעם

קרא עוד ←