ביטוח חיים

ביטוח בריאות

ביטוח עבור טיפול רפואי בעת מחלה. ביטוח בריאות פרטי מאפשר בחירת הרופא, המקום והזמן המתאים לקבלת הטיפול.

ביטוח סיעודי

אדם נחשב לסיעודי אם אינו מסוגל לבצע פעולות בסיסיות ויומיומיות באופן עצמאי, במלואן או בחלקן (לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים, ניידות). ביטוח סיעודי מבטיח פיצוי חודשי שמטרתו לממן טיפול במבוטח הסיעודי, בביתו או במוסד סיעודי, בהתאם לצרכיו האישיים של המבוטח.

ביטוח מנהלים

תוכנית המשלבת חסכון לגיל פרישה וכיסוי ביטוחי למקרה פטירה מוקדמת ואובדן כושר עבודה. ביטוח מנהלים נערך לעובדים שכירים באמצעות מעביד ומימונו בא מכספי פיצויים ותגמולים שמופקדים על ידי המעביד והעובד במשך שנות הביטוח.

קרן פנסיה

קרן הפנסיה נועדה לשלם לעובד שפרש מעבודתו, או לשאיריו תשלומים תקופתיים, לאחר תקופת אכשרה מתאימה.

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא בא להבטיח את פרעון המשכנתא במקרה של פטירת הלווה בטרם עת.

אובדן כושר עבודה

חוסר יכולתו של מבוטח להמשיך לעסוק במקצועו ועיסוקו, או בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו, הכשרתו וניסיונו, כתוצאה מתאונה או מחלה.