פיננסים

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא קופת חיסכון אשר מעניקה הטבות מס בהפקדה ופטורה ממס על רווחי ההון בעת המשיכה (עד תיקרה) החל מתום 6 שנות חסכון.

קופת גמל

שם כולל לכל חברה, אגודה שיתופית או תאגיד, שהוקמו לפי חיקוק מיוחד ונועדו לתשלום קיצבה, פיצויים, חופשה או כל תשלום דומה אחר שאושר על ידי מס הכנסה, והן מתנהלות על פי תקנות מס הכנסה.
קופת הגמל הינה בעלת מעמד משפטי פורמלי, הנפרד מהחברה המעסיקה. קיימת השתתפות סדירה בתשלומים לקופה. קיים חשבון פרטי לכל חבר שבו נזקפים בקביעות הסכומים שהוא עצמו מפריש וכן אותו חלק מהשתתפות המעביד, וכן קיימת התחייבות חוזית באשר לצורת תשלומי הגמל.