כיסוי

החלת הביטוח, היקפו, סכומי הביטוח, תנאיו, חריגיו וסייגיו.